Privacy Policy

PRIVACY BELEID KINDEROPVANG KINDZIJN

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Kinderopvang KindZijn hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KindZijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn vertrekt. Deze doelen en typen staan beschreven in het privacybeleid.
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt.
• vragen uw uitdrukkelijk om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
• passende technische en/ of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn vertrekt.
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hierop wijzen en respecteren.

Als kinderopvang KindZijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de volgende contactgegevens:

Kinderopvang KindZijn
Sportlaan 23
1185 TB Amstelveen
simonrits@kindZijn.com
06-41144546

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door KindZijn verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde:
• het aangaan van overeenkomsten.
• het versturen van nieuwsbrieven
• het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
Wat zijn persoonsgegevens:
• NAW gegevens, BSN, kopie identiteitsbewijs, mailadres telefoon gegevens, geboorte datum, geslacht, rekeningnummers, foto’s en filmpjes met herkenbare personen.
• gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen.
• kopieën diploma’s, bankrekening nummer (werknemers)

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens:

• om uw aanmelding af te handelen, een contract voor plaatsing af te sluiten, u de facturen te kunnen versturen en de automatische incasso uit te voeren.
• uw kind de best mogelijke zorg te verlenen, op het gebied vanher bieden van opvang, verzorging, begeleiding, en ontwikkeling.
• aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
• onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Verstrekking aan derde

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de financiële administratie.
Wij zullen de door u vertrekt informatie niet aan andere partijen vertrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de belastingdienst. In het kader ven een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. in een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Kinderopvang KindZijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

Welke rechten heeft u

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van KindZijn hebben een geheimhoudingsplicht getekend (zie arbeidsovereenkomst)
Al onze medewerkers zijn op de hoogte gesteld middels teamoverleg van de nieuwe privacyregels.
Zij weten dat ze alleen in opdracht van KindZijn gegevens mogen verwerken.

klachten

mocht u klachten hebben over uw persoonsgegevens vragen we hierover contact met ons op te nemen. komt u hier niet met ons over uit dan vinden wij dat uiteraard heel vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Om bovenstaande te downloaden / op te slaan, kunt u op de volgende link klikken (PDF bestand): Privacy beleid KindZijn