Geen overtredingen bij GGD inspectie!

GGD Inspectie 2016 bij KindZijn Amstelveen

Op 20 september 2016 kwam de GGD onverwachts bij ons op bezoek voor een GGD inspectie. Hoewel wij de eisen aan kinderopvang zeer hoog in het vaandel hebben staan, blijft dat toch altijd eventjes spannend. De GGD controleert namelijk altijd zeer nauwkeurig en zijn streng in hun beoordeling. Onlangs kregen wij het rapport toegestuurd en de toezichthouder heeft geen één overtreding geconstateerd. Daar zijn wij uiteraard erg trots op!

Inspectie door GGD

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam, die toezichthouder is op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Na het bezoek stelt de GGD een rapport op dat openbaar worden gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook is iedere kinderopvang verplicht om dit rapport op onze website te vermelden. Zo weten de ouders of de opvang de wetten goed navolgt en of het een veilig verblijf garandeert.

Bevindingen controle van eisen aan kinderopvang

In het onderzoek van de GGD worden verschillende kwaliteitseisen onderzocht. Naar aanleiding van het onderzoek wordt een risicoprofiel opgesteld. Er wordt onder andere gekeken naar het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht.

Het is belangrijk dat de GGD goed controleert of kwaliteitseisen goed worden nageleefd bij iedere kinderopvang. Daarnaast geeft het rapport ook inzicht hoe BSO KindZijn in de praktijk werkt en waar wij voor staan. Het is daarom altijd goed om als ouder het rapport te lezen. Wij hebben hieronder de belangrijkste citaten uit het rapport gehaald die een goed beeld geven van de dagelijkse praktijk in onze opvang. Het gehele rapport kun je hier downloaden. Daarnaast vind je het rapport op onze pagina ‘Inspectie GGD‘.

Over de locatie

“De ligging van de buitenschoolse opvang sluit aan bij de visie van het kindercentrum om zich voornamelijk te richten op sport en spel. Tevens biedt de buitenschoolse opvang zwemles aan, waarvoor een samenwerkingsverband is aangegaan met zwembad De Waterlelie in Aalsmeer.”

Over het Pedagogisch klimaat

“De beroepskrachten geven de kinderen taken en verantwoordelijkheden die aansluiten bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Tijdens het lopen van school naar de buitenschoolse opvang worden spelenderwijs de verkeersregels met de kinderen doorgenomen.”

“Wanneer de beroepskrachten de kinderen ophalen van school, begroeten zij elk kind individueel en vragen zij hoe de dag was. Tijdens het inspectiebezoek communiceren de beroepkrachten veel met de kinderen en heerst er een ontspannen sfeer in de groep.”

Over personeel en groepen

“De toezichthouder heeft tijdens het laatste inspectieonderzoek beoordeeld dat alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.”

Over veiligheid

“De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek, op het gebied van de veiligheidsrisico’s met name gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent het ophalen van de kinderen uit school. De beroepskracht maakt gebruik van een lijst waarop alle op te halen kinderen vermeld staan en heeft een telefoon bij zich waarmee ze ouders kan bellen als een kind dat op de lijst staat om opgehaald te worden, niet aanwezig is. De beroepskracht wacht bij de uitgang van de klassen op de kinderen en houdt onderweg in de gaten dat de kinderen aan de kant van de stoep lopen die het verst van de weg af is. De jongere kinderen moeten bij oversteekpunten de beroepskracht een hand geven.”

Over gezondheid

“De beroepskracht vertelt dat bij elke intake wordt gevraagd naar allergieën en bijzonderheden. Als een kind een allergie heeft, wordt dit genoteerd en gebundeld in een map die in de groepsruimte ligt en opgenomen op een papier dat in een kast in de groepsruimte hangt. Op dit papier staan de foto’s van kinderen met een allergie met daarbij informatie over wat ze wel en niet mogen.”

Over de accommodatie

“De buitenschoolse opvang maakt momenteel gebruik van één groepsruimte. Deze is passend ingericht met speelhoeken en gevarieerd speelmateriaal. Zo hebben de kinderen onder andere de beschikking over (bord)spellen, verkleedkleren, lego en blokken. Ook kunnen de kinderen knutselen aan een speciale knutseltafel en staat er een grote kast met onder andere boeken.”

“De buitenschoolse opvang maakt gebruik van een aangrenzende buitenspeelruimte met een grasveld en een straatvoetbalveld. Ook is er een houten speelhuis, schommels, een glijbaan en een zandbak. Tevens is er voldoende los buitenspeelmateriaal, zoals kinderfietsen, voetballen en skeelers.”

Over het ouderrecht

“De klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen is op passende wijze onder de aandacht gebracht van ouders. De klachtenprocedure en het klachtenreglement zijn op de website van de buitenschoolse opvang geplaatst, namelijk op www.kindzijn.com. Tevens wordt de mogelijkheid om een klacht in te dienen beschreven in de huisregels die ouders bij het intakegesprek ontvangen.”

Heb je vragen over het inspectierapport of andere vragen over onze opvang? Neem gerust contact met ons op!